شرکت تخصصی سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران به عنوان شرکت وابسته به فروشگاه زنجیره ای رفاه